Jubileusz

 

Decyzja o powstaniu szkoły.

Proces kształtowania organizacji szkoły.

 

Wytyczne organizacji publicznych szkół powszechnych w roku szkolnym 1944/1945 stanowiły podstawę prawną w zakresie organizacji i działalności szkolnictwa podstawowego. Instrukcje Ministerstwa Oświaty, dotyczące szkolnictwa podstawowego, zawarte zostały w zarządzeniu Ministra Oświaty z dnia 16 lipca 1945 roku. Oparte one zostały o Manifest Lipcowy PKWN z 22 lipca 1944 roku. W zakresie szkolnictwa podstawowego zakładały upowszechnienie oświaty w zakresie siedmiu klas. W zarządzeniu postulowano wprowadzenie klas jednorocznych. Zalecano również, by wszystkie dzieci w obwodzie szkolnym miały możliwość ukończenia siedmiu klas o pełnym programie szkoły podstawowej.

        W miarę wyzwalania terenów obecnego województwa pomorskiego w pierwszej połowie 1945 roku, rozpoczęto na tym obszarze organizację szkolnictwa polskiego. W tym okresie nie istniał jeszcze żaden konkretny podział administracyjny. W dniu 14 marca 1945 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę o utworzeniu czterech nowych okręgów administracyjnych: Warmia i Mazury, Pomorze Zachodnie, Śląsk Opolski i Śląsk Dolny. Powołano do tych okręgów pełnomocników rządu z kompetencjami wojewodów. Pełnomocnicy ci wraz z ekipami byli pierwszymi organizatorami polskiego szkolnictwa na tych terenach. Właściwą władzę szkolną na tych terenach, Kuratoria i Inspektoraty Szkolne, ustanowiono we wrześniu 1945 roku. 8 maja 1945 roku inspektorem szkolnym w powiecie bytowskim mianowano Stanisława Staszkiewicza. Podjęto wówczas wielką reformę programową i organizacyjną szkolnictwa podstawowego, która miała umożliwić każdemu dziecku ukończenie siedmioklasowej szkoły o pełnym programie. Obiekty szkolne miały być wyposażone w co najmniej 4 izby lekcyjne i zlokalizowane w większych skupiskach ludności. Odległość domu dziecka od szkoły nie mogła przekroczyć 4 kilometrów. W ten sposób zaczęto organizować szkołę podstawową w Studzienicach. Do obwodu szkolnego należały następujące miejscowości: Studzienice, Chabzewo, Studzienice – Gajówka, Studzienice – Wybudowanie, Nadleśnictwo Sierżno. Ponadto na terenie gminy funkcjonowały szkoły podstawowe w miejscowościach: Osława Dąbrowa, Kłączno, Przewóz, Skwierawy. Były to placówki o jednym nauczycielu, w których prowadzono zajęcia w klasach łączonych. Dzieci kończyły w nich edukację na poziomie 4 klasy, a następnie uczęszczały do szkoły w Studzienicach. Wyjątek stanowiła placówka w Sominach, której stopień organizacyjny był wyższy.

 

              Do obwodów wymienionych szkół należały:

  • Szkoła w Osławie Dąbrowej: Osława Dąbrowa – wieś, Stary Dworzec, Nadleśnictwo, Sominy, Nadleśnictwo Róg.

  • Szkoła w Kłącznie: Kłączno – wieś, Okuny, Osowo, Kłaczno – wybudowanie, Dzierżążnik, Małe.

  • Przewóz: Przewóz – wieś, Przewóz – wybudowanie, Rynszt, Lipuszek.

  • Sominy: Sominy – wieś, Sominki, Koźlice, Sominy – wybudowanie, Mutkowo, Lendy, Skoszewo.

Najwcześniej, bo w 1977 roku, zlikwidowano placówkę w Kłącznie.   W 1978 na podstawie decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania w Słupsku obniżono stopień organizacyjny szkół w Osławie Dąbrowej i Przewozie do klas trzech. Do klasy czwartej dzieci uczęszczały już do Studzienic. W 1981 roku w Osławie Dąbrowej, ze wzglądu na brak nauczyciela, pozostała już tylko klasa zerowa i oddział przedszkolny. Na skutek malejącej ciągle liczby dzieci obniżano stopień organizacyjny w pozostałych placówkach. Ewenementem jest, że w 1984 roku reaktywowano działalność punktu filialnego w Kłacznie, do którego uczęszczało 7 dzieci. Nauczycielką została tam pani Barbara Szroeder. Punkt ten działał do 1987 roku. W następnym roku szkolnym w Kłącznie, Przewozie i Osławie Dąbrowej, które były punktami filialnymi, działały już tylko klasy zerowe i oddziały przedszkolne. Ostatecznie szkoły te uległy likwidacji, zaś dzieci z tych obwodów zostały podlegające obowiązkowi szkolnemu podejmowały naukę w studzienickiej szkole. Punkt filialny w Przewozie włączono do obwodu Szkoły Podstawowej w Studzienicach w 1990 roku, w Osławie Dąbrowej i Kłącznie w 1992, zaś w Sominach 2000 roku. Tak więc w 1999 roku do obwodu Szkoły Podstawowej w Studzienicach należały następujące miejscowości: Studzienice, Chabzewo, Kłączno, Dzierżążnik, Małe, Okuny, Rynszt, Osława Dąbrowa, Róg – Leśnictwo, Przewóz, Sominki, Sominy, Bukówki, Koźlice i Rabacino. Prace organizatorskie w 1945 i 1946 roku przebiegały w niezwykle trudnych warunkach. Brakowało wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, pomieszczeń, w których w cywilizowanych warunkach mogłyby odbywać się  zajęcia lekcyjne, ławek, krzeseł, a także tablic i kredy, które stanowiły podstawowy środek dydaktyczny. Początkowo zajęcia w trzech oddziałach prowadził jeden nauczyciel. Dzieci, które uczęszczały do szkoły w roku szkolnym 1945/46, podzielono według wieku i umiejętności. W następnych latach ilość oddziałów sukcesywnie wzrastała. We wrześniu 1951 roku naukę w placówce podjęli uczniowie klasy siódmej. Zaistniała wtenczas potrzeba zatrudnienia trzeciego nauczyciela . Został nim Antoni Dura. Nauka odbywała się w klasach łączonych do 1955 roku. Spowodowane to było niewystarczającą ilością sal lekcyjnych i liczbą nauczycieli. Liczba uczniów w klasie piątej rokrocznie wzrastała ze względu na fakt, iż w szkole w Studzienicach naukę kontynuowały dzieci z okolicznych szkół niepełnych. Do 1967 roku szkoła liczyła siedem oddziałów. Pracowało w niej sześciu nauczycieli.

Ustawa o rozwoju systemu oświaty i wychowania z dnia 5 lipca 1961 roku wyznaczała kierunek zmian organizacyjnych i programowych w poszczególnych członach systemu szkolnego. W roku szkolnym 1964/65 szkołę podstawową opuścili ostatni absolwenci klasy VII. Rok szkolny 1966/67 był pierwszym rokiem wprowadzenia do szkoły klasy VIII. Wraz z liczbą uczniów wzrastała też liczba oddziałów w placówce. Zaczęto organizować po 2 równoległe oddziały  klasowe, co w szkole wiejskiej było dość nietypowe.

1 sierpnia 1975 roku na podstawie art. 38, ust. 1 Ustawy z dnia 15 lipca 1961 roku o rozwoju oświaty i wychowania oraz zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 17 marca 1973 roku, w sprawie organizacji zbiorczej szkoły gminnej Urząd Powiatowy w Bytowie – Wydział Oświaty i Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki zorganizowano Zbiorczą Szkołę Gminną dla gminy Studzienice powiatu bytowskiego w Studzienicach, do której uczęszczać miały dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu z miejscowości: Studzienice wieś, Chabzewo, Studzienice - wybudowanie, Studzienice – Gajówka, Nadleśnictwo Sierżno oraz uczniowie klas V – VIII (IV – VIII) z punktów filialnych: Kłączno, Okuny, Osowo, Kłączno – wybudowanie, Dzierżążnik, Małe, Osława Dąbrowa, Leśnictwo Róg, Nadleśnictwo Sominy, Przewóz, Lipuszek, Rynszt, Skwierawy, Fiszewo, Kamionka, Róg, Koźlice, Lendy, Mutkowo, Sominy – wybudowanie, Sominki, Skoszewo. Ponadto Zbiorczej Szkole Gminnej podporządkowano Szkołę Podstawową w Półcznie oraz Szkołę Podstawową w Ugoszczy z punktem filialnym w Rabacinie. 

W roku 1975/76 w szkole utworzono dwie równoległe klasy V. W latach osiemdziesiątych pojawiły się już trzy roczniki zorganizowane w klasy równoległe. Początek roku szkolnego 1984/85 przyniósł istotne zmiany organizacyjne. Zostały bowiem rozwiązane Zbiorcze Szkoły Gminne. W miejsce Gminnego Dyrektora Szkół powołano instytucję Gminnego Inspektora Oświaty, którym został dotychczasowy gminny Dyrektor Szkół – mgr inż. Zenon Marmułowski. Szkoła w Studzienicach do 1986 roku utrzymała swoją nazwę. Później przemianowano ją na Szkołę Podstawową w Studzienicach. Zarządzanie powierzono dotychczasowemu zastępcy Gminnego Dyrektora Szkół, mgr. Mieczysławowi Kobielli. W latach dziewięćdziesiątych wszystkie klasy były już  dwuoddziałowe. Wzrastała również ilość nauczycieli. 1998 roku utworzono w szkole stanowisko wicedyrektora. Została nim pani Elżbieta Sudoł, która sprawuje tę funkcję do dnia dzisiejszego. W 1999 roku, wraz z wprowadzeniem reformy oświaty, zmienił się poziom organizacyjny szkoły. Wprowadzono wówczas sześcioklasową szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum. W latach dziewięćdziesiątych liczba uczniów wykazuje tendencję spadkową. Wiąże się to niżem demograficznym oraz ze zmianami w systemie oświaty.

 

Rozwój organizacyjny Szkoły Podstawowej w Studzienicach w latach 1946 – 1999.

Lata szkolne

Ilość uczniów

Ilość oddziałów

Ilość nauczycieli

Najwyższa klasa w szkole

1945/46

45

3

1

III

1946/47

41

4

2

IV

1949/50

64

6

2

VI

1951/52

66

7

3

VII

1956/57

61

7

4

VII

1963/64

82

7

5

VIII

1973/74

118

8

9

VIII

1981/82

195

8

13

VIII

1990/91

275

8

18

VIII

1995/96

319

15

22

VIII

1997/98

296

16

22

VIII

Źródło: Archiwum Szkoły Podstawowej w Studzienicach. Kroniki z lat 1946 – 1975; 1975 – 1983; 1984 – 1989; 1989 – 1993; 1993 – 1999. Księgi Protokołów z lat: 1954 – 1999, projekty organizacyjne szkoły z lat 1980-1999.

Copyright ©  Zespół Szkół w Studzienicach  2008