Jubileusz

 

KADRA PEDAGOGICZNA I PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

          Głównym problemem, który wyłonił się przed organizatorami szkolnictwa po II wojnie światowej było uruchomienie szkół oraz zapewnienie placówkom niezbędnej liczby nauczycieli. Jednym z pierwszych w Studzienicach był Marceli Labon, który zajął się przystosowaniem budynku szkolnego, uszkodzonego pociskami w czasie działań wojennych. Dnia 4 lutego 1946 roku nastąpiło otwarcie polskiej szkoły. Marceli Labon był jedynym nauczycielem. Jego zadanie nie było łatwe. Musiał on zająć się nauczaniem języka polskiego i zaszczepieniem polskiej kultury wśród ludności autochtonicznej, która posługiwała się przede wszystkim językiem kaszubskim lub niemieckim. Tylko niewielka liczba uczniów mówiła po polsku. Do szkoły uczęszczało 48 dzieci, które podzielono na trzy oddziały, według wieku i umiejętności.
       Za działalność szkoły odpowiedzialni byli kierownicy i dyrektorzy szkoły. Do ich zadań należało sprawowanie pieczy nad prawidłową organizacją pracy szkoły, realizacją programów nauczania i wychowania. Byli odpowiedzialni za osiągane wyniki pracy dydaktyczno – wychowawczej uczniów i stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności i samorządności wśród uczniów. Naturalnie, każdy kierownik czy dyrektor w swoich działaniach zawsze postępował zgonie z wytycznymi przepisów prawnych i władz oświatowych. Ponadto pełnił różne funkcje: był kierownikiem zakładu, w którym miał obowiązek zapewnić ład i porządek, reprezentował szkołę na zewnątrz, organizował o kontrolował pracę wszystkich pracowników szkoły. Kierował działalnością rady pedagogicznej, współpracował z komitetem rodzicielskim oraz innymi instytucjami. Dyrektor odpowiadał również za majątek szkolny i prawidłowe jego wykorzystanie. Szczególnie ważnym zadaniem dyrektora było zapewnienie wysokiego poziomu działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły.

 

Kierownicy i dyrektorzy zarządzający Szkołą Podstawową
w Studzienicach w latach 1946 - 2009

KIEROWNICY I DYREKTORZY

LATA PRACY  NA STANOWISKU

Marceli Labon

II 1946 – VII 1947

Edwin Szumocki

VIII 1947 – VIII 1950

Stanisław Szroeder

IX 1950 – VII 1953

Hubert Burant

VIII 1953 – VII 1958

Ewald Gierszewski

VIII 1958 – VIII 1972

Irena Gierszewska

IX 1972 –  VIII 1973

Stanisław Skwierawski

IX 1973 – VIII 1974

Zenon Marmułowski

Gminny Dyrektor Szkół

IX 1974 – VII 1984

Franciszek Solochewicz

Zastępca Gminnego Dyrektora Szkół

IX 1975 – V 1976

Jan Senger

Zastępca Gminnego Dyrektora Szkół

VI 1976 – VIII 1977

Mieczysław Kobiella

Zastępca Gminnego Dyrektora Szkół

VIII 1977 – 1984

Mieczysław Kobiella

Dyrektor Szkoły Podstawowej

1984 – 1992

Maria Kniter

1992 – 1997

Krzysztof Stępień

1997 - 2009

Sławomir Felski

2009

 

Źródło: Archiwum Szkoły Podstawowej w Studzienicach

 

      Od września 1946 roku pracę w szkole podjęło dwóch nauczycieli: Edwin Szumocki, który pełnił funkcję kierownika szkoły oraz Halina Szumocka. Oboje oni pracowali do 1950 roku, kiedy to zostali przeniesieni do Publicznej Szkoły Podstawowej w Półcznie ( na terenie gminy Studzienice ). Ich miejsca zajęli Stanisław Szroeder, któremu powierzono wykonywanie obowiązków kierownika placówki oraz Zofia Huzarek.
      W latach kolejnych, wraz ze wzrostem liczby uczniów i oddziałów klasowych, zwiększała się również liczba nauczycieli. W roku szkolnym 1951/52 szkoła liczyła już siedem oddziałów, w związku z czym zaistniała potrzeba zatrudnienia trzeciego nauczyciela. Został nim Antoni Dura. W roku następnym skład grona pedagogicznego nie uległ zmianie. 30 sierpnia 1953 roku ze względu na stan zdrowia dotychczasowego kierownika jego obowiązki powierzono Hubertowi Burantowi. We wrześniu 1953 roku pracę w placówce podjęli zupełnie nowi nauczyciele: Irena Gliniecka i Elżbieta Zimówna. W następnym roku na własne żądanie odeszła E. Zimówna, zaś na jej miejsce zatrudniono Ewalda Gierszewskiego. W roku szkolnym 1955/56 w szkole pracowało czterech nauczycieli: Hubert Burant, Irena Gliniecka, Władysław Szalewski i Stanisława Chmielewska. W roku następnym W. Szalewskiego, który przeszedł do szkoły w Osławie Dąbrowej, zastąpił urlopowany wcześniej Ewald Gierszewski i w tym składzie nauczyciele wykonywali swoje obowiązki do 1960 roku. Z nowym rokiem szkolnym 1960/61 zatrudniono Janinę Kaźmierczak, zaś w 1962/63 do grona pedagogicznego dołączyły: Janina Poprawska i Irena Bednarska.

       W następnych latach liczba nauczycieli sukcesywnie rosła. Wiązało się to z prowadzeniem zajęć w Szkole Przysposobienia Rolniczego ( zajęcie popołudniowe ), wzrostem liczby uczniów, a co za tym idzie, także oddziałów. W latach siedemdziesiątych liczba zatrudnionych oscylowała w granicach 8 – 12, w latach osiemdziesiątych średnio 13 – 15 osób, zaś w latach dziewięćdziesiątych w szkole pracowało już około 20 nauczycieli ( pełno – i niepełnozatrudnionych ). Począwszy od roku 1998/99 liczba zatrudnionych wykazuje tendencję spadkową. Zasadniczy wpływ na taki stan rzeczy ma przede wszystkim wprowadzenie od nowego roku szkolnego 1999/ 2000 reformy szkolnej, na skutek której ośmioklasowa szkoła podstawowa przekształcona została w szkołę sześcioklasową.
 

Rozwój liczebny kadry nauczycielskiej w Szkole Podstawowej
w Studzienicach w latach 1946 – 1999

 

Rok szkolny

Liczba nauczycieli

Rok szkolny

Liczba nauczycieli

Rok szkolny

Liczba nauczycieli

1945/46

1

1964/65

6

1983/84

11

1946/47

2

1965/66

5

1984/85

14

1947/48

2

1966/67

5

1985/86

11

1948/49

2

1967/68

6

1986/87

11

1949/50

2

1968/69

7

1987/88

12

1950/51

3

1969/70

7

1988/89

18

1951/52

3

1970/71

7

1989/90

17

1952/53

3

1971/72

8

1990/91

18

1953/54

3

1972/73

7

1991/92

24

1954/55

4

1973/74

9

1992/93

21

1955/56

4

1974/75

10

1993/94

24

1956/57

4

1975/76

11

1994/95

23

1957/58

4

1976/77

12

1995/96

22

1958/59

4

1977/78

14

1996/97

22

1959/60

4

1978/79

14

1997/98

22

1960/61

3

1979/80

12

1998/99

21

1961/62

4

1980/81

12

1999/2000

15

1962/63

4

1981/82

13

 

 

1963/64

5

1982/83

12

 

 

Źródło: Archiwum Szkoły Podstawowej w Studzienicach

Copyright ©  Zespół Szkół w Studzienicach  2008