Prawa i obowiązki ucznia

 

1.     Uczeń ma prawo do : 

 • zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów, zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i oceny zgodnie z jego założeniami,

 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

 • opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa, życzliwego podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,

 • swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,

 • rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz poza szkołą w szczególności realizowanie indywidualnego programu lub indywidualnego toku nauki, na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

 • powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości, nie więcej niż trzy w ciągu tygodnia

 • odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii / na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych,

 • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

 • korzystania z opieki zdrowotnej oraz poradnictwa i terapii pedagogicznej i psychologicznej,

 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki i świetlicy  tak podczas zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych,

 • uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły.  

 

  2.     Uczeń ma obowiązek: 

 • uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

 • godnie reprezentować szkołę,

 • odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 • chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny,

 • dbać o ład , porządek oraz mienie szkolne, własne i innych,

 • starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,

 • przestrzegać postanowień statutu szkoły oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa.   

   3.     Nagrody: 

    a) pochwała wobec klasy,

    b) wyróżnienie na apelu szkolnym,

    c) nagrody książkowe i dyplomy,

    d) listy pochwalne do rodziców,

    e) świadectwo z wyróżnieniem,   

 

   4.     Kary: 

    a)  upomnienie nauczyciela i wychowawcy,

    b) udzielenie upomnienia na apelu przez samorząd szkolny,

    c) nagana dyrektora szkoły,

    d) przeniesie ucznia do równorzędnej klasy,

    e) po wykorzystaniu kar wymienionych w pkt. a – d przeniesienia do innej szkoły. Karze tej podlega również uczeń, któremu udowodniono kradzieże, handel narkotykami lub inne naganne zachowanie niezgodne z obowiązkami zawartymi w Statucie Szkoły.

  

  Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznaniu nagrody lub udzieleniu kary od której uczeń lub rodzic może odwołać się do organu nadzorującego w stosunku do udzielającego kary, w terminie  3 dni od dnia poinformowania o karze.

 

 

Copyright ©  Zespół Szkół w Studzienicach  2008