Projekt

"Trudne początki"

 

    

    W Zespole Szkół im. Ks. Antoniego Peplińskiego w Studzienicach  od 01.09.2011 r. realizowany jest projekt ,,Trudne początki'' - czyli wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I - III szkół podstawowych Gminy Studzienice. W ramach tego projektu prowadzone są dodatkowe zajęcia:

a) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonymi ryzykiem dysleksji;

b) z gimnastyki korekcyjnej;

c) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

d) zajęcia specjalistyczne z logopedą;

e) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia w dziedzinie matematyczno - przyrodniczej;

f) zajęcia dla dzieci uzdolnionych artystycznie.

    W ramach tego projektu również została doposażona baza dydaktyczna w odpowiedni sprzęt do prowadzenia w/w zajęć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©  Zespół Szkół w Studzienicach  2008