Jubileusz

 

UCZNIOWIE W LATACH 1946 – 1999

      Ustawa z dnia 11 marca 1932 roku o ustroju szkolnictwa jeszcze po  zakończeniu II wojny światowej regulowała sprawę wypełniania przez uczniów obowiązku szkolnego. W myśl jej postanowień realizacja obowiązku szkolnego dotyczyła wszystkich dzieci, które ukończyły 7 lat.

     W roku szkolnym 1945/46 do Szkoły Podstawowej w Studzienicach uczęszczało 45 dzieci. Byli oni zróżnicowani tak pod względem przygotowania, jak i wieku. Główny problem stanowiła nieumiejętność sprawnego posługiwania się językiem polskim, co wynikało z uwarunkowań historycznych. Wiek uczniów wahał się od 7 do 14 lat. Nauka odbywała się w klasach łączonych ze wzglądu na obecność tylko jednego nauczyciela, jak i niewystarczającą ilość sal lekcyjnych.

 

Uczniowie klas I – III

Szkoły Podstawowej w Studzienicach w roku szkolnym 1945/46

 

Rok urodzenia

Klasa

Chłopcy

Dziewczęta

Razem

1936, 1937, 1938, 1939

I

7

8

15

1934, 1935, 1936, 1937

II

7

7

14

1932, 1933, 1934, 1935

III

8

8

16

Źródło: Archiwum Szkoły Podstawowej w Studzienicach

 

      W późniejszych latach liczba uczniów wykazywała stałą tendencję wzrostową. Wynikało to między innymi ze zmian organizacyjnych jednostki. W roku szkolnym 1948/49 placówka osiągnęła już status szkoły sześcioklasowej z dwoma nauczycielami. W roku szkolnym 1951/52 było już siedem klas, w których pracowało trzech nauczycieli. Niestety, w dalszym ciągu brakowało sal lekcyjnych – w tym czasie szkoła dysponowała trzema izbami, więc nauka odbywała się w grupach łączonych, co było możliwe ze wzglądu na niewielką liczbę uczniów w poszczególnych klasach.

 

Rozwój liczebny uczniów

w Szkole Podstawowej w Studzienicach w latach 1946 – 1999

 

Rok szkolny

Liczba

 uczniów

Liczba

oddziałów

Rok szkolny

Liczba

 uczniów

Liczba

 oddziałów

1945/46

45

3

1972/73

120

8

1946/47

41

4

1973/74

118

8

1947/48

51

5

1974/75

124

8

1948/49

59

6

1975/76

160

9

1949/50

64

6

1976/77

153

9

1950/51

65

6

1977/78

168

8

1951/52

66

7

1978/79

175

8

1952/53

67

7

1979/80

183

8

1953/54

61

7

1980/81

179

8

1954/55

61

7

1981/82

195

8

1955/56

60

7

1982/83

202

8

1956/57

61

7

1983/84

196

8

1957/58

54

7

1984/85

206

8

1958/59

53

7

1985/86

218

8

1959/60

69

7

1986/87

239

9

1960/61

73

7

1987/88

243

10

1961/62

76

7

1988/89

267

11

1962/63

83

7

1989/90

265

11

1963/64

82

7

1990/91

275

11

1964/65

87

7

1991/92

288

13

1965/66

92

7

1992/93

273

14

1966/67

94

7

1993/94

279

14

1967/68

101

8

1994/95

311

14

1968/69

105

8

1995/96

319

15

1969/70

110

8

1996/97

294

15

1970/71

132

8

1997/98

296

16

1971/72

127

8

1998/99

297

16

Źródło: Archiwum Szkoły Podstawowej w Studzienicach

 

     Liczba uczniów od momentu powstania szkoły wykazywała tendencję wzrostową. Wiązało się to ze zmianami systemu oświaty w następnych latach. Do 1951 roku szkoła była placówką, w której uczyły się w sześciu klasach dzieci z samych Studzienic. Absolwenci mieli możliwość ukończenia klasy VII w oddalonej o 6 km Ugoszczy. W roku szkolnym 1951/1952 po raz pierwszy szkołę ukończyli uczniowie klasy VII. Placówka osiągnęła więc wyższy status organizacyjny – była już pełną, siedmioklasową szkołą o trzech nauczycielach. W związku z reformą szkolnictwa w 1967 roku podniesiono status organizacyjny szkoły, która liczyła już osiem klas. Stan ten nie ulegał zmianie do 1999 roku, kiedy to na mocy uchwały z 19 stycznia 1999 roku zmieniono stopień organizacyjny szkół podstawowych w Polsce z ośmioklasowych na sześcioklasowe szkoły podstawowe i trzyletnie gimnazja.

     Wzrost liczby uczniów Szkoły Podstawowej w Studzienicach wiązał się też ze zmianami szkolnictwa w samej gminie. Po II wojnie światowej w każdym większym skupisku ludności funkcjonowały placówki oświatowe. Były to szkoły przynajmniej czteroklasowe. Ich uczniowie kontynuowali naukę w studzienickiej szkole, przez co wzrastała liczba jej uczniów. Do Studzienic dojeżdżały dzieci z Kłączna, Przewoza i Osławy Dąbrowej. W latach siedemdziesiątych, kiedy sukcesywnie likwidowano niewielkie szkoły, liczba uczniów zwiększyła się. Zaistniała wtenczas potrzeba utworzenia podwójnych oddziałów. Sytuacja ta wymusiła na władzach oświatowych dwie poważne inwestycje. Pierwszą z nich był kapitalny remont budynku szkolnego, połączony z dobudowaniem drugiego piętra, przeprowadzony w latach 1974 – 1975. Pod koniec lat osiemdziesiątych kłopoty lokalowe ponownie się nasiliły, wobec czego w 1989 roku rozpoczęto budowę drugiego budynku szkolnego przeznaczonego dla uczniów klas I – III. Dodatkowo wybudowano salę gimnastyczną, by zapewnić uczniom optymalne warunki rozwoju motorycznego. Prace ukończono w 1993 roku.

     Dla uczniów dojeżdżających, których odsetek był znaczny, zorganizowano w szkole świetlicę, w której odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Od 1968 roku uczniowie z uboższych rodzin otrzymywali bezpłatnie obiad oraz szklankę mleka.

 

Uczniowie dojeżdżający do Szkoły Podstawowej w Studzienicach

 

Rok szkolny

Ogólna liczba uczniów w szkole

Liczba uczniów dojeżdżających

1972/73

120

86

1978/79

175

97

1983/84

196

124

1984/85

206

136

1986/87

239

154

1987/88

243

116

1989/90

265

155

1990/91

275

149

1991/92

288

153

1998/99

297

158

Źródło: Archiwum Szkoły Podstawowej w Studzienicach

 

     Powyższe zestawienie wybranych danych dotyczących uczniów dojeżdżających w pełni obrazuje fakt, iż odsetek uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej ze względu na utrudniony powrót do domu, był wysoki. Uczniowie zamieszkujący poza Studzienicami mieli też utrudniony udział w zajęciach pozalekcyjnych.

 

Copyright ©  Zespół Szkół w Studzienicach  2008